Samarbeid og medvirkning

Foreldrene skal oppleve reell medvirkning i henhold til gjeldende lover og regler.Det gjennomføres blant annet årlige brukerundersøkelser. Foreldrene har også representanter i SU de kan melde saker til.

Når barnet følges til og fra barnehagen oppstår de uformelle møtene, og utgjør kanskje den viktigste arenaen for samarbeid. Her utveksles informasjon i forhold til barnets trivsel og utvikling. Dette sikres også gjennom foreldresamtaler. Det tilbys to stykker årlig. Men foreldre, og pedagogen, kan be om samtaler ut over disse ved behov. Det er ikke alt som er like greit å ta opp i garderoben, da samtaler som foregår der Skal ikke skje over hodet på barnet/barna, tvert imot skal de foregå sammen med barnet. Vi er imøtekommende og forsøker så langt det lar seg gjøre å etterkomme foreldrenes ønsker og behov.

Gjennom samarbeid i SU utarbeideides blant annet forventningsplakater. Der står det både hva foreldrene kan forvente av personalet, og hva personalet forventer av foreldrene.

Åpen dialog er grobunn for godt samarbeid. Da blir vi godt rustet til å nå våre felles mål om god kvalitet, til beste for barnet og barnegruppa.